Klíčovým tématem je pro nás v BioLife zdraví, a to nejen těch, kterým spolu s vámi pomáháme, ale chceme podpořit také zdraví vás, našich dárců.
Proto se i v rámci našich soutěží snažíme volit takové výhry, které mohou přispět k péči o zdraví, tělo i mysl.

Vybíráme proto výhry, jako je třeba sportovní vybavení, kvalitní kosmetika nebo v tomto případě produkty, které jsou úzce spojeny s vařením a jídlem.
Věříme totiž, že dobré jídlo potěší nejen vaše tělo, ale přinese i dobrou náladu a úsměv na rtech.

V našich centrech probíhá v únoru a březnu soutěž, ve které můžete vyhrát automatický kávovar, kontaktní gril a multifunkční elektrický hrnec.
Zapojit se přitom může úplně každý.
Do slosování budou zařazeni všichni dárci, kteří od 1.2. do 30.3. přijdou třikrát darovat.

Budeme rádi, když se zúčastníte i vy, budete spolu s námi pomáhat darováním plazmy a možná si začátkem dubna odnesete atraktivní výhru.
Těšíme se vás!


Podmínky Soutěže o automatický kávovar, kontaktní gril a multifunkční elektrický hrnec

Pořadatel a podmínky

Pořadatelem Soutěže o kávovar, gril a elektrický hrnec (Soutěž) je společnost sanaplasma s.r.o., IČO: 27616959, se sídlem Soukenická 973/2, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 57776 (Pořadatel). Partnerem Pořadatele je NOVALIA advokátní kancelář s.r.o., Jungmannova 750/34, 110 00 Praha 1, která může zajistit losování výher.

Soutěž se řídí těmito podmínkami (Podmínky Soutěže). Před účastí v Soutěži je každý účastník povinen seznámit se s těmito Podmínkami Soutěže.

Kdy a kde se Soutěž koná, kdo a jak se může Soutěže zúčastnit?

Soutěž se koná od 1. února 2024 do 30. března 2024 včetně (Doba konání Soutěže) ve všech odběrových centrech Pořadatele.

Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která během Doby konání  Soutěže úspěšně daruje krevní plazmu v jednom z odběrových center Pořadatele, která se přihlásí do Soutěže dle článku 2.3 níže a splní minimální počet darování dle článku 2.4 níže.

Dárce se do Soutěže přihlásí v odběrovém centru Pořadatele, kde byl realizován odběr dle článku 2.2 výše, a to tak, že po každém odběru krevní plazmy je započítán jeho odběr do požadavku dokončit 3 odběry ve sledovaném období. Přihlášením do Soutěže dárce vyslovuje svůj souhlas s Podmínkami Soutěže a zavazuje se je dodržovat. Přihlášením do Soutěže se dárce stává soutěžícím.

Povinnost darovat plazmu alespoň třikrát. Pro účast v Soutěži musí dárce darovat krevní plazmu v některém z odběrových center Pořadatele dle článku 2.1 alespoň třikrát za Dobu trvání Soutěže.

Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli, partnerovi Soutěže a dále osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Pokud soutěžící odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů, který uděluje za účelem vyhodnocení Soutěže, před případným předáním výhry, bude vyloučen ze Soutěže.

Kdo může vyhrát a co může vyhrát?

Výhercem se stane soutěžící, který splnil podmínky účasti uvedené v článku 2 výše a byl vylosován ve slosování v souladu s článkem 4 níže.

Druh výhry, kterou může soutěžící vyhrát, závisí na kole losování v souladu s článkem 4 níže.

Jak se rozhodne o výherci?

Výherce bude náhodným výběrem vylosován ze všech soutěžících, kteří se přihlásili do Soutěže dle těchto Podmínek Soutěže.

Po skončení Doby konání Soutěže se uskuteční slosování a to za každé odběrové centrum zvlášť. Na odběrových centrech Pořadatele budou vylosovány následující výhry:

odběrové centrum Brno, Zlín, Olomouc, Karviná, Pardubice, Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Most, Plzeň: 1 ks automatický kávovar Krups, 1 ks kontaktní gril Tefal, 1 ks multifunkční elektrický hrnec Tefal

odběrové centrum Ostrava: 2 ks automatický kávovar Krups, 2 ks kontaktní gril Tefal, 2 ks multifunkční elektrický hrnec Tefal

Pořadatel informuje výherce e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou při přihlášení, a to do 3 dnů po výhře, a dále je oprávněn zveřejnit na webových stránkách a v odběrových centrech Pořadatele informaci o výherci.

O postupu předání výhry se následně dohodne Pořadatel a Výherce.

Informace o soutěžících a zpracování osobních údajů

Přihlášením do Soutěže dává soutěžící svolení Pořadateli k užití údajů za účelem vyhodnocení Soutěže, vyhlášení, zveřejnění výherců a kontaktování výherce a předání výhry.

V souvislosti s účastí v Soutěži budou zpracovávány osobní údaje soutěžících, které soutěžící Pořadateli poskytnou v registračním formuláři za účelem účasti v Soutěži, a to z titulu plnění smlouvy uzavřené s jednotlivými soutěžícími na základě přihlášení soutěžících do Soutěže. Jde o kontaktní a identifikační údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo).

Přihlášením do Soutěže soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem vyhodnocení splnění podmínek pro účast v Soutěži, kontaktování jeho osoby v případě výhry a bere na vědomí níže uvedené informace o zpracování osobních údajů.

Přihlášením do Soutěže soutěžící dále souhlasí se zveřejněním svého celého jména v případě výhry na webových stránkách a sociálních sítích Pořadatele.

Osobní údaje soutěžícího jsou zpracovávány po dobu trvání Soutěže a po jejím ukončení maximálně po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoliv souvisejícího nároku soutěžícího nebo nároku Pořadatele, a dále pak po dobu archivační doby stanovené příslušným právním předpisem. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu soutěžícího jsou zpracovávány po dobu, na niž byl souhlas udělen, ledaže byl souhlas odvolán před uplynutím této doby. Souhlas může soutěžící kdykoliv odvolat v příslušném odběrovém centru Pořadatele osobně nebo písemně. Pokud bude soutěžící po odvolání souhlasu vylosován, ztrácí nárok na výhru a Pořadatel bude losovat další osoby.

Pořadatel jako správce údajů odpovídá za to, proč a jak jsou údaje soutěžícího zpracovávány. Údaje soutěžícího budou zpracovávány v Evropské unii.

Pořadatel může využívat externí dodavatele, kteří budou údaje soutěžících zpracovávat jako zpracovatelé údajů. Pořadatel rovněž může Vaše údaje předat státním orgánům nebo třetím stranám, pokud má takovou zákonnou povinnost.

Práva soutěžících. V rozsahu stanoveném platnými právními předpisy o ochraně údajů, zejména GDPR, může soutěžící požádat o přístup ke svým údajům, které Pořadatel zpracovává (soutěžící se může se dotázat, které konkrétní údaje Pořadatel zpracovává a jak s nimi pracuje). Soutěžící může požádat o omezení zpracování svých údajů (to znamená, že Pořadatel údaje nevymaže, ale nebude s nimi pracovat). Soutěžící může požádat o vymazání svých údajů. Pořadatel žádosti vyhoví, pokud neexistuje právní povinnost tyto údaje uchovávat. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv může soutěžící kontaktovat Pořadatele pomocí následující kanálů: sanaplasma s.r.o., Soukenická 973/2, 602 00 Brno, e-mail: DataprivacyCZE@sanaplasma.com

Pokud se soutěžící domnívá, že zpracováním osobních údajů porušuje Pořadatel právní předpisy, má právo podat stížnost u národního úřadu pro ochranu údajů.

Změny Podmínek 

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit Podmínky Soutěže, případně Soutěž částečně nebo zcela zrušit, přerušit nebo prodloužit bez udání důvodu. Soutěžící v takovém případě nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání. V případě změny těchto Podmínek Soutěže informuje Pořadatel o takové změně soutěžící na webových stránkách, kde byla vyvěšena předchozí verze Podmínek Soutěže nebo e-mailem, pokud jej má Pořadatel k dispozici. Soutěžící je povinen se se změnami Podmínek Soutěže seznámit.

Ostatní ustanovení

Pořadatel je oprávněn kontrolovat podmínky účasti. Pořadatel může v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout konečné pořadí v Soutěži.

Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoliv ze soutěžících v případě, že by takový soutěžící porušoval Podmínky Soutěže, jednal v rozporu s dobrými mravy či jakýmkoliv způsobem poškozoval dobré jméno Pořadatele či ostatních soutěžících. Pořadatel má rovněž právo vyloučit takového soutěžícího, který je z těchto činností důvodně podezřelý.

Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je stanovena Pořadatelem. Pořadatel je oprávněn v případech, kdy je to nutné, nahradit výhru či její část odpovídající náhradou ve stejném rozsahu. Účast v Soutěži ani výhru není možné vymáhat právní cestou.

Účast v Soutěži není zpoplatněna ani není podmíněna žádným vkladem.

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci Soutěže a neodpovídá za žádné škody způsobené účastí v Soutěži ani výhrou ve Soutěži nebo v souvislosti s nimi.

Pořadatel prohlašuje, že výhry v Soutěži splňují regulatorní nároky na odměňování účastníků podle platných právních předpisů, zejména zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky Soutěže nabývají účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách biolifeplazma.cz

Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Podmínkami Soutěže a využitím výhry se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na státní příslušnost soutěžícího a výherce.


V Brně dne 1.2.2024
sanaplasma, s.r.o.